ოლიმპიადის მიმდინარეობისას ჩატარდება მონაწილეთა ტესტირება, პროექტის მიერ შერჩეულ აქტუალურ სასოფლო-სამეურნეო დარგებში.

ოლიმპიადისათვის პრიორიტეტული სასოფლო-სამეურნეო დარგების იდენტიფიცირების მიზნით, ჩატარდა შრომის ბაზრის და აგრარული მიმართულების საგანმანათლებლო სექტორის (უმაღლესი და პროფესიული) კვლევა.

კვლევის ფარგლებში განხორციელდა აგრარული სფეროს სპეციალისტების დასაქმების სექტორში ყველაზე პრიორიტეტული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იდენტიფიცირება და აგრარული პროფილის ძირითადი უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებში არსებული სასწავლო პროგრამების - სილაბუსების, სალექციო კურსების და უმთავრესი სასწავლო ლიტერატურული რესურსების შესწავლა.

აღნიშნული კვლევის შედეგების მიხედვით ამ ეტაპზე 2020 წლის ეროვნული აგრარული ოლიმპიადისათვის შერჩეულია შემდეგი სასოფლო-სამეურნეო დარგები:

 

აგრონომია

ტესტებისათვის განსაზღვრული საგნები/თემატიკა: ფიტოპათოლოგია, ენტომოლოგია, მცენარეთა ქიმიური დაცვა, ნიადაგის განოყიერება-აგროქიმია, ბიომეურნეობა.

 • ტესტების რაოდენობა - 3 (1-პირველი ეტაპი; 1-მეორე ეტაპი; 1-სარეზერვო);
 • კითხვების რაოდენობა თითოეულ ტესტში - 90  (30 მარტივი სირთულის ტესტი-1 ქულა; 30 საშუალო სირთულის ტესტი-2 ქულა; 30 რთული კატეგორიის ტესტი-3 ქულა);
 • სავარაუდო პასუხების რაოდენობა თითოეულ ტესტ კითხვაში - 4 (1 სწორი, 3 არასწორი)
 • ქულების მაქსიმალური რაოდენობა ერთი ტესტიდან - 180

 

ვეტერინარია

ტესტებისათვის განსაზღვრული საგნები/თემატიკა: ცხოველთა ანატომია და ფიზიოლოგია, სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა შინაგანი არაგადამდები დაავადებები, მრპ-ის, ფრინველის, ღორის და ცხვრის დაავადებები - იდენტიფიკაცია, პროფილაქტიკა, მკურნალობა;

 • ტესტების რაოდენობა - 3 (1-პირველი ეტაპი; 1-მეორე ეტაპი; 1-სარეზერვო);
 • კითხვების რაოდენობა თითოეულ ტესტში - 90  (30 მარტივი სირთულის ტესტი-1 ქულა; 30 საშუალო სირთულის ტესტი-2 ქულა; 30 რთული კატეგორიის ტესტი-3 ქულა);
 • სავარაუდო პასუხების რაოდენობა თითოეულ ტესტ კითხვაში - 4 (1 სწორი, 3 არასწორი)
 • ქულების მაქსიმალური რაოდენობა ერთი ტესტიდან - 180

 

ღვინის ტექნოლოგია

ტესტებისათვის განსაზღვრული საგნები/თემატიკა: ღვინის ტექნოლოგია, ღვინის დაყენების მეთოდები ვენახის მოცემულობის და აგრო-კლიმატური პირობების გათვალისწინებით; ღვინის დამუშავება და ჩამოსხმა. ღვინის მიკრობიოლოგია, ენოქიმია, მეღვინეობის რეგიონები, და ვაზის ჯიშები, ყურძნისა და ღვინის ხარისხის ქიმიურ-ტექნოლოგიური კონტროლი;

 • ტესტების რაოდენობა - 3 (1-პირველი ეტაპი; 1-მეორე ეტაპი; 1-სარეზერვო);
 • კითხვების რაოდენობა თითოეულ ტესტში - 60  (20 მარტივი სირთულის ტესტი-1 ქულა; 20 საშუალო სირთულის ტესტი-2 ქულა; 20 რთული კატეგორიის ტესტი-3 ქულა);
 • სავარაუდო პასუხების რაოდენობა თითოეულ ტესტ კითხვაში - 4 (1 სწორი, 3 არასწორი)
 • ქულების მაქსიმალური რაოდენობა ერთი ტესტიდან - 120

 

სასურსათო ტექნოლოგია

ტესტებისათვის განსაზღვრული საგნები/თემატიკა: კვების პროდუქტების ბიოქიმია და მიკრობიოლოგია, ხარისხის კონტროლის მეთოდები, სურსათის უვნებლობა;

 • ტესტების რაოდენობა - 3 (1-პირველი ეტაპი; 1-მეორე ეტაპი; 1-სარეზერვო);
 • კითხვების რაოდენობა თითოეულ ტესტში - 90  (30 მარტივი სირთულის ტესტი-1 ქულა; 30 საშუალო სირთულის ტესტი-2 ქულა; 30 რთული კატეგორიის ტესტი-3 ქულა);
 • სავარაუდო პასუხების რაოდენობა თითოეულ ტესტ კითხვაში - 4 (1 სწორი, 3 არასწორი)
 • ქულების მაქსიმალური რაოდენობა ერთი ტესტიდან - 180

 

მექანიზაცია

ტესტებისათვის განსაზღვრული საგნები/თემატიკა: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის კლასიფიკაცია და ფუნქციონირების ძირითადი საბაზისო საკითხები;

 • ტესტების რაოდენობა - 3 (1-პირველი ეტაპი; 1-მეორე ეტაპი; 1-სარეზერვო);
 • კითხვების რაოდენობა თითოეულ ტესტში - 30  (10 მარტივი სირთულის ტესტი-1 ქულა; 10 საშუალო სირთულის ტესტი-2 ქულა; 10 რთული კატეგორიის ტესტი-3 ქულა);
 • სავარაუდო პასუხების რაოდენობა თითოეულ ტესტ კითხვაში - 4 (1 სწორი, 3 არასწორი)
 • ქულების მაქსიმალური რაოდენობა ერთი ტესტიდან - 60

 

მეტყევეობა

ტესტებისათვის განსაზღვრული საგნები/თემატიკა: ტყის ბიომრავალფეროვნება და მისი დაცვა, ხელოვნური ნარგავების გაშენებისა და მართვის საკითხები, მავნე ორგანიზმების იდენტიფიცირება, ნადირობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საკითხები;

 • ტესტების რაოდენობა - 3 (1-პირველი ეტაპი; 1-მეორე ეტაპი; 1-სარეზერვო);
 • კითხვების რაოდენობა თითოეულ ტესტში - 90  (30 მარტივი სირთულის ტესტი-1 ქულა; 30 საშუალო სირთულის ტესტი-2 ქულა; 30 რთული კატეგორიის ტესტი-3 ქულა);
 • სავარაუდო პასუხების რაოდენობა თითოეულ ტესტ კითხვაში - 4 (1 სწორი, 3 არასწორი)
 • ქულების მაქსიმალური რაოდენობა ერთი ტესტიდან - 180

აგრარული ოლიმპიადა ფერმერებისათვის

ტესტებისათვის განსაზღვრული თემატიკა: მევენახეობა, მეხილეობა, მებოსტნეობა, ბიომეურნეობა 

 • ტესტების რაოდენობა - 3 (1-პირველი ეტაპი; 1-მეორე ეტაპი; 1-სარეზერვო);
 • კითხვების რაოდენობა თითოეულ ტესტში - 45  (15მარტივი სირთულის ტესტი-1 ქულა; 15 საშუალო სირთულის ტესტი-2 ქულა; 15 რთული კატეგორიის ტესტი-3 ქულა);
 • სავარაუდო პასუხების რაოდენობა თითოეულ ტესტ კითხვაში - 4 (1 სწორი, 3 არასწორი)
 • ქულების მაქსიმალური რაოდენობა ერთი ტესტიდან - 90

დამატებითი ინფორმაცია ფერმერების მონაწილეობასთან დაკავშირებით იხილეთ მოცემულ ლინკზე.

ტესტები

შერჩეულ სასოფლო-სამეურნეო დარგებში მომზადდა ტესტები, სადაც წარმოდგენილია განსაზღვრული რაოდენობის ტესტ-კითხვები ოთხი სავარაუდო პასუხით (სამი არასწორი და ერთი სწორი). ტესტ-კითხვები სორტირებულია სამ კატეგორიად: მარტივი, საშუალო სირთულის და რთული. მარტივი კატეგორიის ტესტებზე სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით, საშუალო სირთულის ტესტებზე სწორი პასუხი  - 2 ქულით, ხოლო რთული კატეგორიის ტესტ-კითხვაზე სწორი პასუხი კი ფასდება სამი ქულით.

ტესტების შემუშავდა ორგანიზაცია „სოფლის მეურნეობის განვითარების ასოციაციის“ მიერ, შესაბამისი ფუნდამენტური სამეცნიერო ლიტერატურის და ბენეფიციარი სექტორების მიერ წარმოებული სპეციფიკური ლიტერატურული მასალების გამოყენებით.

თითოეულ შერჩეულ სასოფლო-სამეურნეო დარგში ტესტები შეიქმნა შესაბამისი კომპეტენციის და სამეცნიერო ხარისხის მქონე ექსპერტების მიერ.

 

პოტენციური მონაწილეები

ეროვნული აგრარული ოლიმპიადის პოტენციური მიზნობრივი კატეგორიებია:  

ექსპერტი/სპეციალისტი/მკვლევარი – პიროვნება, რომელიც ფლობს აკადემიურ ხარისხს ან/და ეწევა კვლევით საქმიანობას სოფლის მეურნეობის დარგში;

სტუდენტი – პიროვნება, რომელიც იღებს განათლებას სოფლის მეურნეობის დარგში და აქვს სტუდენტის სტატუსი რეგისტრაციის მომენტში;

ფერმერი – პირი, რომელიც არ ფლობს აკადემიურ ხარისხს თუმცა, პირდაპირ ან არაპირდაპირ ეწევა საქმიანობას სოფლის მეურნეობის დარგში.

გამარჯვებულთა გამოვლენა მოხდება ტესტირებისათვის შერჩეული დარგების მიხედვით. ანუ თითოეულ ზემოთ აღნიშნულ სასოფლო-სამეურნეო დარგში ცალკეულად იარსებებს საპრიზო ადგილები და ცალკეულად იქნება შედგენილი გამარჯვებულთა რეიტინგები.

ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღების მსურველ პირებს შეუძლიათ აირჩიონ ერთი, ან რამდენიმე დარგი.

ოლიმპიადა ჩატარდება სამ ძირითად ეტაპად:

პირველი ეტაპი წარმოადგენს ინტერესთა გამოხატვისა და რეგისტრაციის ფაზას. მიზნობრივ აუდიტორიას საშუალება ექნება მიიღოს და გაეცნოს ინფორმაციას ტესტირების წესების, მოთხოვნებისა და პირობების შესახებ. შემდგომში ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს ექნება საშუალება დარეგისტრირდეს სპეციალურ პლატფორმაზე (ვებგვერდი). ასევე მნიშვნელოვანია ყველა მონაწილემ მიუთითოს საკუთარი სტატუსი რეგისტრაციის მომენტისათვის: ფერმერი, სტუდენტი,  ექსპერტი/სპეციალისტი.

მეორე ეტაპზე ტესტირება ჩატარდება დისტანციურად, ონლაინ პლატფორმის საშუალებით. დარეგისტრირებული მონაწილეები გაივლიან ტესტირებას მათ მიერ წინასწარ შერჩეულ სასოფლო-სამეურნეო დარგებში. მეორე ეტაპის შემდგომ, შეირჩევა მინიმუმ 10 საუკეთესო შედეგის მქონე მონაწილე, თითოეული სატესტო დარგის მიხედვით.

მესამე ეტაპზე ტესტირება ჩატარდება კონკრეტულ ლოკაციაზე ან ლოკაციებზე არადისტანციურად. იგი შეიძლება ჩატარდეს როგორც ელექტრონულად, სოფლის მეურნეობის განვითარების ასოციაციის მიერ შექმნილი აგროტესტირების პლატფორმის გამოყენებით, ასევე დაბეჭდილი ტესტებით.

საბოლოო გამარჯვებულები დარგების მიხედვით გამოვლინდებიან დაგროვებული ქულათა რაოდენობის მიხედვით. სულ გამოვლინდება 3 (I; II; III)  გამარჯვებული მონაწილე თითოეულ დარგში მითითებული სტატუსის შესაბამისად (სპეციალისტი/ექსპერტი, სტუდენტი, ფერმერი).

გარდა ამისა, შედგება რეიტინგი, სადაც ათივე მონაწილე იქნება წარმოდგენილი და თითოეული მათგანი რეიტინგში ადგილს დაიკავებს მის მიერ მეორე ტესტირებაში დაგროვილი ქულების მიხედვით.

 

გამჭვირვალობა

პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია დაინტერესებული აქტორების - უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების, შესაბამისი პროფილის დონორი ორგანიზაციების, საჯარო და კერძო სექტორების და მაქსიმალური ჩართულობის ფორმატების შემუშავება-განხორციელება. ასევე განსაკუთრებით აქტუალურია პროექტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის მიმართულებით აქტივობები დაწყებულია და გაგრძელდება პროექტის განხორციელების პერიოდში.

სავარჯიშო მექანიზმი

ეროვნულ აგრარულ ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღების მსურველ პირებს ოლიმპიადისათვის მოსამზადებლად-ტესტებზე სავარჯიშოდ შეუძლიათ შევიდნენ მოცემულ ლინკზე, სადაც დარგების მიხედვით წარმოდგენილია ოლიმპიადის ტესტირებისათვის განსაზღვრული ტესტების მსგავსი ტესტ-კითხვები.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: agro.olimpiada@gmail.com