ეროვნული აგრარული ოლიმპიადისათვის განსაზღვრული ტესტები შემუშავდა ორგანიზაცია „სოფლის მეურნეობის განვითარების ასოციაცია“ მიერ, შესაბამისი ფუნდამენტური სამეცნიერო ლიტერატურის და ბენეფიციარი სექტორების მიერ წარმოებული სპეციფიკური ლიტერატურული მასალების გამოყენებით.

აღნიშნული მასალების და ლიტერატურის სია წარმოდგენილია ქვემოთ, დარგების მიხედვით, შესაბამის კატეგორიებში.