არასრულწლოვნების მონაწილეობის მიღების ნაწილში მშობელის თანხმობა